عنوان آزمون : پرسشنامه شخصیتی نئو (NEOPI-R)

فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R ، پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می گیرد. این دو جنبه آزمون ، یعنی پنج عامل اصلی و 30 خصوصیت آن، ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسالان ارایه می دهد. آزمون NEOPI-R جانشین آزمون NEO است که در سال 1985 توسط پائول تی.کوستا و روبرت آر.مک کری تهیه شده بود. عواملی که در این آزمون مطرح شده است توسط ترکیب منطقی و بررسی‌های تحلیل عاملی فراهم شده و موضوع تحقیقات گوناگون در 20 سال گذشته بر روی نمونه‌های بالینی و بزرگسالان سالم بوده است. از این‌رو سودمندی آن هم در جریانات بالینی و هم در جریانات تحقیقی ارزیابی شده است. این آزمون به منظور عملی کردن مدل پنج عاملی شخصیت ساخته شده و چارچوبی از صفات اصلی شخصیت ارایه می دهد که در خلال چهار دهه گذشته بسط و گسترش یافته است (دیگمن 1990). عوامل پنجگانه اساسی‌ترین ابعاد شخصیت را تحت صفات مشخص شده، هم در زبان طبیعی و هم در پرسشنامه‌های شخصیتی ارایه می دهد.

 

تحقیقات متعدد و گوناگون نشان می دهد که این عوامل جامع بوده و می‌تواند شخصیت افراد را در جهات گوناگون تبیین نماید. هر یک از عوامل به وسیله گروهی از صفات با یکدیگر تعریف شده‌اند. این صفات مرتبط با یکدیگر به عنوان صفات فرعی نامیده شده و مجموع این صفات حیطه یک عامل را تشکیل می‌دهند. جمع اندازه‌های این صفات، اندازه یک عامل را تشکیل می دهد.

خلاصه اینکه با پاسخگویی به این آزمون به راحتی می‌توان، شرح جامعی فراهم نمود که بتواند وضع عاطفی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی شما را مشخص سازد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 10
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 90
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 150,000 ریال