عنوان آزمون : سنجش رضایت شغلی (JS)

رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند.

رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم می کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می شود.

رضایت شغلی تابع نظریه های انگیزش کارکنان در سازمان است و ابزارها و روش های گوناگونی برای سنجش و ارزیابی رضایت شغلی کارکنان تا کنون طزاحی و ساخته شده است. پرسشنامه حاضر که برگرفته از تعدادی از ابزارها و پرسشنامه معتبر در سنجش و ارزیابی رضایت شغلی در سطح ملی و بین المللی است که در 17 شاخص به شرح جدول ذیل به اندازه گیری میزان رضایت شغلی شما و یا کارکنان شما می پردازد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 1
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 100
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 100,000 ریال