عنوان آزمون : سنجش افکار غیر منطقی جونز (IBT)

با تاکید بر نظریه الیس در زمینه درمان عقلانی – رفتاری ، جونز و همکارانش (1992) تلاش نمودند تا اقدامات دقیقی را برای شناسایی باورهای غیرمنطقی انجام دهند و از فعالیتهای روانسنجی، استفاده های فراوانی به عمل آورند.

 IBT از 10 قسمت و 100 سوال تشکیل شده است که هر قسمت یکی از باورهای غیرمنطقی را اندازه گیری می کند.این پرسشنامه در تمامی زمینه های پژوهشی و مشاوره ای، کاربرد دارد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 1
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 30