عنوان آزمون : پرسشنامه سنجش سازگاری بل (BAI)

پرسشنامه سازگاری بل (BeLL Adjustment Inventory) در سال 1961 توسط بل تدوین گردید.این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.

اعتبار هر یک از ابعاد یادشده در بالا، امکان مقایسه افراد با یکدیگر را ممکن می سازد. ارزیابی این پنج نوع سازگاری، امکان تعیین موقعیت و دشواری های مخصوص سازگاری را مشخص می کند. استفاده از حروف کوچک الف، ب، ج، د، ه که منطبق با پنج سازگاری و شماره ها است، درمانگر را قادر می سازد تا به درک بدون تأمل مسایل ویژه مربوط به هر مرحله دست یابد. نمره کل به دست آمده را می توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به کار برد. این پرسشنامه دارای 160 سؤال است که هر سؤال از سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم تشکیل شده است. لطفا برای پاسخ دادن به سؤال ها به نکات زیر توجه کنید:

  1.  توجه داشته باشید که در این پرسشنامه، جواب درست یا غلط وجود ندارد، بلکه هر فرد ممکن است بر اساس نظر خود به سؤال ها پاسخ دهد.
  2. در پاسخ دادن به سؤال ها آنچه مهم است بیان صریح و روشن احساسات، افکار و علایق شماست.
  3. پاسخ خود را به هر یک از سؤال ها در پاسخنامه در قسمت مربوط به بلی، خیر و یا نمی دانم با علامت ضربدر مشخص کنید.
  4. در پاسخ به سؤال ها، ابتدا سعی کنید یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کنید سپس در صورتی که مطمئن شدید نمی توانید آنها را انتخاب نمایید، گزینه نمی دانم را انتخاب نمایید.
  5. پاسخ به این پرسشنامه محدودیت زمانی ندارد ولی باید ضمن دقت، از وسواس اجتناب کنید.
  6. سعی کنید به همه سؤال ها پاسخ دهید.


حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 1
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 30