عنوان آزمون : سنجش سرسختی روانشناختی(Hardiness)

سرسختی که سختی یا سخت کوشی نیز گفته می شود یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقاء سلامت تلقی می شود. کوباسا (1979) سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرک های درونی و بیرونی است.

مفهوم سرسختی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد. بلکه وجود این سازه، فرد را در شرایط سخت پیش می برد. و او را یاری می کند که وقایع تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارد. سرسختی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است. بنابراین، افرادی دارای سرسختی بالایی تلقی می‌شوند که در 3 مولفه پرسشنامه، نمره بالایی داشته باشند .حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 1
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 30