عنوان آزمون : سنجش فرسودگی شغلی (تحت بارگذاری)

فشار شغلی در سازمانها می تواند موجبات تنیدگی فراوانی را ایجاد کند، این گونه تنیدگی در درازمدت سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک راتحت تاثیر قرار داده و انقباضهای جسمانی را در اندام احشایی ایجاد می کند. فشار شغلی در درازمدت، موجبات بروز کندی حرکت، لختی عضلات، خستگی جسمانی و عدم تمرکز را فراهم می سازد. این عوارض را می توان به عنوان نشانگان فرسودگی شغلی، تعریف کرد.

در مواقعی که فشار شغلی دایمی باشد و این فشارها حداقل برای چند ماه ادامه یابد، عوارض فشارآورهای دایمی با مشکلات جسمانی تلفیق می گردند و مشکلاتی را در حیطه های انگیزشی، رفتاری و شناختی به وجود می آورد. مشکلاتی در انگیزش یا بی انگیزه بودن و تمایل نداشتن نسبت به انجام دادن کار، حواس پرتی، اختلالاتی در حافظه در حیطه مشکلات شناختی و کندی حرکت از جمله مشکلات ناشی از فرسودگی شغلی است (رضائیان، 1382).

فرسودگی شغلی نوعی واکنش نسبت به فشارزاهای شغلی است که سازمان بر کارکنان خود تحمیل می کند و آنان را گرفتار عوارض جسمانی و روانی می سازد ( هولمز- راهه، 1976). بعضی دیگر، فرسودگی شغلی را یک پاسخ می دانند و الگوی نشانگان عمومی سازش و یا نشانگان انطباق کلی را مطرح می کنند.در این الگو، فشار شغلی، عوارض و ناراحتیهای جسمانی و روانی متعددی را در پی دارد و از آن تحت فرایند غیراختصاصی، یاد می شود (سلیه، 1956). در رویکردی دیگر، به ادراک کارکنان از موقعیتهای شغلی تاکید شده و فرسودگی شغلی با عوامل فرهنگی، سازمانی و شخصی وسیع ( همچون محرکهای شغلی، ویژگی های فردی، ارزشیابی ها، نظام ارزشی و اعتقادهای افراد)، مرتبط می باشد. در این دیدگاه، رفتارهای شغلی به خودی خود فشارآور نیستند؛ بلکه فرسودگی شغلی ناشی از عدم موازنه ای است که بین ادراک فرد از الزام های محیط پیرامونی و ارزشیابی وی از توانایی خویشتن، ایجاد می شود ( لازاروس، 1974).

فرسودگی شغلی نه تنها عملکرد فرد در حیطه های جسمانی، روانشناختی و اجتماعی را خدشه دار می کند، بلکه به بروز نارضایتی شغلی، کاهش تولید، افزایش خطاها و تصادف ها، کاهش فرایندهای شناختی و کندی زمان واکنش، منجر می شود. در حیطه تغییرات روانشناختی( مانند افزایش تحریک پذیری، اضطراب، تنش و افسردگی)، شخص به سختی می تواند خودرا کنترل نماید و در نتیجه، روابط اجتماعی و خانوادگی وی، مختل می شود. همچنین، در رفتارهای شغلی ضعف و سستی نشان می دهد و مشکلات بیشتری را تجربه می کند. فرسودگی شغلی بلندمدت می تواند کارکردهای جسمانی، روانشناختی و اجتماعی فرد را مختل سازد و موجبات بروز رفتارهای مخرب شغلی را نیز، فراهم آورد. در زمینه های جسمانی نیز فرسودگی شغلی سیستم ایمنی بدن را به هم می ریزد و وی را مستعد گرفتارآمدن به انواع بیماری های جسمی می سازد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 1
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 30