عنوان آزمون : پرسشنامه بررسی ارزش ها راکیج (تحت بارگزاری)

این پرسشنامه توسط آلپورت، ورنون ولیندزی (1931) بر اساس نظریه اشپرانگر در مورد شخصیت انسان ساخته شده است. اشپرانگر معتقد است هر فردی دارای نظام ارزشی خاصی است که شخصیت او را شکل می‌دهد. شش تیپ شخصیتی در نظریه اشپرانگر مد نظر است که شامل:

1- تیپ نظری

2- تیپ اقتصادی

3- تیپ زیبایی پسند

4-‌‌ تیپ اجتماعی

5-‌‌ تیپ مذهبی

6-‌‌ تیپ سیاسی

شش تیپ شخصیتی اشپرانگر پایه و اساس پرسشنامه معروف ارزشهای آلپورت ورنون و لیندزی قرار گرفت. گرایشهای ارزشی مورد ارزیابی در این پرسشنامه شامل شش گرایش می‌شود که عبارتند از:

  1.  ارزشهای نظری
  2.  ارزشهای اقتصادی
  3.  ارزشهای مذهبی
  4.  ارزشهای اجتماعی
  5.  ارزشهای سیاسی
  6.  ارزشهای زیبایی شناختی

پرسشنامه مزبور دارای دو قسمت است: بخش اول شامل سی سئوال است که هر یک دارای دو جواب انتخابی است. آزمودنی با قراردادن علامت (×) در خانه‌های پاسخنامه تمایل شخصی خود را مبنی بر مخالفت، موافقت یا ترجیح یکی بر دیگری مشخص می‌کند.

بخش دوم آزمون 15 سئوال دارد که هر کدام دارای 4 جواب انتخابی است و آزمودنی باید هر چهار جواب را به ترتیب اولویت انتخاب نماید. اولویت اول 4 امتیاز و اولویتهای بعدی 3 ، 2 و 1  امتیاز می‌گیرند. در هر دو قسمت به طور کلی 120 پاسخ یا انتخاب وجود دارد که هر 20 پاسخ مربوط به یک ارزش است.