عنوان آزمون : پرسشنامه ارزیابی سبک یادگیری (LSI)

ضرورت ارزیابی و شناسایی سبک های یادگیری

سبک های یادگیری بوسیله بسیاری از صاحبنظران به عنوان یکی از عوامل موفقیت در تحصیلات عالی معرفی شده اند. اگرچه عموماً چنان تلقی می شود که دانشجویان می توانند با آگاهی از سبک های یادگیری شان موفقیت بیشتری در تحصیل بدست آورند لیکن همه دانشجویان نیز از ویژگی های سبک یادگیری خود آگاهی ندارند.

توجه به نیازهای یادگیری دانشجویان، زمینه های تحصیلی آنها و انتظاراتی که از رسانه های آموزشی وجود دارد، شناخت روشهای مورد ترجیح دانشجویان برای یادگیری از جانب خود و اساتیدشان می تواند موجب افزایش کیفیت یادگیری و به تبع آن تقویت بازده آموزشی گردد. شناخت این ترجیحات در قالب شناخت سبک یادگیری دانشجویان و مقایسه آن با سبک تدریس اساتید امکان پذیر است. سبک یادگیری در واقع تلفیقی از روشهای شناختی، عاطفی و فیزیولوژیک است که افراد بوسیله آنها به بازیابی، سازماندهی، پردازش و یادآوری اطلاعات می پردازند. نظریات و مقیاسهای متعددی توسط صاحبنظران مختلف در مورد نحوه سنجش سبک یادگیری ابداع شده است و مقیاس واحدی در این زمینه وجود ندارد. یکی از مقیاس هایی که بطور متداول در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است فهرست سبک یادگیری کولب می باشد. این مقیاس 4 مرحله یا سبک یادگیری را در قالب چرخه سبک یادگیری مطرح می نماید و افراد را برحسب موقعیت قرار گرفتن در هر یک از این مراحل به 4 دسته شامل فراگیران واگرا، همگرا، جاذب و همساز تقسیم می نماید که هرکدام دارای ویژگی ها و ترجیهات یادگیری متفاوتی هستند. شناخت این خصوصیات به فراگیران کمک می کند که سبک یادگیری مورد نظر خود را شناخته و تجارب یادگیری خود را بر اساس آن پایه ریزی نمایند؛ همچنین به آموزشگران و اساتید این امکان را می دهد تا با متناسب نمودن نحوه تدریس خود با سبک یادگیری مورد ترجیح فراگیران، میزان و کیفیت یادگیری در آنها را افزایش داده و از اتلاف منابع آموزشی پرهیز نمایند.

تا کنون پرسشنامه ها و مقیاس های مختلفی برای سنجش و ارزیابی سبک های یادگیری طراحی و ساخته است یکی از مقیاسهای معروف در زمینه ارزیابی سبکهای یادگیری، فهرست سبک یادگیری (LSI)  کولب می باشد. اگر چه نتایج متفاوتی در زمینه کارایی این مقیاس منتشر شده است، اما به طور کلی مطالعات بیانگر انسجام بین این مقیاس و نظریه های یادگیری هستند. این پرسشنامه چهار سبک یادگیری را ارزیابی می نماید.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 2
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 30