عنوان آزمون : چک لیست ارزیابی سلامت روانی SCL 90-R

معرفی آزمون:

این آزمون شامل 90 سؤال برای ارزشیابی علائم روانی است که به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردیده است. فرم اولیه آزمون توسط درگوتیس ، لیپمنو کووی (1973)معرفی شدو بر اساس تجربیات بالینی وتجزیه و تحلیل های روانسنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهائی آن تهیه گردید ( در گوتیس ، ویکلزوراک، 1976).

پاسخهای ارائه شده به هر یک از موارد آزمون در یک مقیاس 5 درجه ای از میزان ناراحتی که از( هیچ) تا به (شدت) می باشد مشخص می گردد . 90 ماده این ازمون 9 بعد  مختلف شکایات جسمانی ، وسواس و اجبار ، حساسیت در روابط متقابل ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، ترس مرضی ، افکار پارانوئیدی و روان پریشی را د ر بر می گیرد.نمره گذاری و تفسیر ازمون بر اساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرضی ، معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی بدست می آید.

مدت زمان لازم برای اجراحدود 12 الی 15 دقیقه بوده ولی افراد جدی ممکن است آن را در 30 دقیقه و یا بیشتر تکمیل  نمایند .آزمون مذکور حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار می دهد.


هزینه ارسال نتیجه آزمون : 100,000 ریال