عنوان آزمون : خودکارآمدی عمومی (GSES)

معرفی پرسشنامه:

بندورا (1982)، خودکارآمدی را به عنوان باور فرد به انجام عمل مطلوب در کنار آمدن با موقعیت می داند. وی چهار منبع را در تحول این مفهوم مطرح کرده است. این منابع شامل تجارب تسلط بر امور، تجارب مشاهده ای،  متقاعد سازی کلامی و وضعیت فیزیولوژیک می باشند.

مفهوم خودکارآمدی در رفتار درمانی، پیشرفت تحصیلی، اختلالات هیجانی، بهداشت جسم و و روان،  اثر بخشی آموزشی  و بسیاری از حوزه های دیگر کار.برد دارد. داشتن تسلط در برخی از مهارتها موجب به وجود آمدن  حس کارآیی عمومی برای یادگیری سایر مسائل در زندگی می شود( بندورا، 1997).

بدین ترتیب برخی از محققین این مفهوم را به عنوان مفهومی عمومی در نظر گرفته و آنرا  خودکارآمدی عمومی نام نهاده اند.  خودکارآمدی عمومی  مجموعه ای از تجربیات مختلف در زمینه  شکست ها و  موفقیت ها می باشد که افراد آنرا به موقعیت جدید انتقال می دهند ( شرر و همکاران، 1982).

برای ارزیابی خودکارآمدی پرسشنامه ها و مقیاس های گوناگونی ساخته شده است . پرسشنامه حاضر به همت شرر و همکاران در سال 1982 طراحی شده است و در ایران خانم  طاهره اصغرنژاد، محمد احمدی ده قطب الدینی، ولی الله  فرزاد و محمدکریم خدا پناهی در  1385 ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه را در ایران بررسی کرده اند.