عنوان آزمون : آزمون سنجش استعداد کارآفرینی

تعریف کارآفرین:

کارآفرین فردی است دارای ایده و فکرجدید که از طریق فرایند ایجاد کسب وکار توام با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی محصول یا خدمت جدیدی به بازار عرضه میکند.

معرفی آزمون:

هدف از طراحی این آزمون شناسایی استعداد کارآفرینی افراد مختلف است.

آقایان دکتر هومن و دکتر کردناییج، رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس این ابزار را تهیه و استاندارد شاخص های آن را براساس یک پیمایش عمومی تدوین نموده اند. این ابزار یکی از کارآمدترین و پر استفاده ترین ابزارهای استعداد سنجی در حوزه کارآفرینی در ایران است که بارها در مطالعات و فعالیت های مرتبط مورد استفاده قرار گرفته است.

نیمرخ حاصل از این آزمون نیمرخ دقیقی از ویژگی های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی شما می باشد. شاخص ها و ابعاد مختلف را براساس نمره درصدی مشاهده خواهید نمود. در ضمن می توانید ویژگی های خود را با وضعیت شغلی فعلی خود یا شغلی که مایل به انجام آن هستید، مطابقت دهید.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 5
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 30