عنوان آزمون : پرسشنامه شخصیت هگزاکو (HEXACO-PI-R)

معرفی پرسشنامه :

از جمله مدلهایی که در زمینه شخصیت ارائه شده و پژوهشهای بسیاری را به دنبال داشته است، مدل پنج عاملی شخصیت است. این مدل  یک رویکرد جدید در حوزه شخصیت را ارئه می دهد.  مدل پنج بزرگ  که توسط مک کری و کاستا ( 1985) طراحی شده است دارای پنج بعد و هر بعد در برگیرنده تعدادی از صفات خاص است که مجموع آنها مدل پنج عاملی شخصیت را تشکیل میدهند. این پنج عامل بزرگ شخصیتی عبارتند از:  

برونگرایی، روان رنجور خویی، گشودگی به تجربه، توافق و سازگاری ، وظیفه شناسی و وجدان.

اگرچه این مدل مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران قرار گرفته بود، اما در سال 2001 پژوهشگران یک مدل شش بعدی از شخصیت ارائه دادند . آنان این مدل را " هگزاکو" نامیدند که از حرف اول همان شش بعد تشکیل شده است . مطالعات متعدد توانسته است برتری مدل هگزاکو را نسبت به مدل 5 بزرگ به اثبات برساند .

پرسشنامه شخصیت هگزاکو دارای100 سوال است که در شش بعد اصلی به ارزیابی 24 زیر مقیاس و صفت می پردازد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 10
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 45
هزینه ارسال نتیجه آزمون : 100,000 ریال