عنوان آزمون : ارزیابی خلاقیت شغلی

معرفی آزمون

خلاقیت در سازمان دارای آثار و نتایجی نظیر؛ افزایش کیفیت راه حل مسایل، تحریک و ارتقای نوآوری، افزایش انگیزش و تعهد در سازمان و افزایش عملکرد اثربخش، می باشد. سازمانی که می خواهد در زمینه های مختلف، خلاقیت داشته و میزان بهره وری خودرا بالا ببرد، باید جو سازمانی خاصی را ایجاد کند تا مدیران آن بتوانند بیشتر مهارتهای خلاقانه خود را نشان دهند. افراد خلاق قادر هستند روابط موجود بین پدیده ها را کشف کنند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

خلاقیت و نوآوری بارقه ای است که یک سازمان را به حد اعلای رشد می رساند. رقابت، رشد فناوری در سطح بالا و ارتقای بهره وری، مستلزم خلاقیت و نوآوری در سازمان است. خلاقیت، یک ویژگی شخصیتی نیست که عده قلیلی از آن برخوردار باشند، بلکه دانش و تجارب منحصر به فردی است که می توان آن را آموزش داد ( هیوگز، 1998).

بهره وری مدیران با متغیرهای زیادی از جمله خلاقیت و نوآوری، رابطه دارد. فناوری به طور مداوم و باشتابی بی مانند، در حال تحول و پیشرفت است. بنابراین سازمانهای عصر حاضر در محیطی پویا و متحول کار می کنند. بهره گیری از اندیشه های نو، در افزایش بهره وری سازمان موثر است. همان طور که جان کائو تاکید می کند، به جای آن که بگذاریم خلاقیتها خود رشد کنند و تبدیل به پدیده ای ملموس شوند، مدیران باید تلاش کنند تا همانند برخورد جدی با منابع مالی و داراییها، برای به نظم درآوردن اندیشه های غیرملموس نیز بیشتر فعالیت کنند. در عین حال و در صورت امکان، باعث می شود خلاقیت کارکنان کاهش یابد. به همین دلایل، لازمه مدیریت اثربخش، آگاهی، دانش، هوشیاری و قابلیت در حل مسایل پیچیده سازمانی می باشد. مدیران سازمانها هنگامی موفق هستند که با ایجاد فضای سالم و بانشاط در زیردستان، ابتکار، خلاقیت و نوآوری را در آنان پرورش دهند، از تحولات و پیشرفتهای علوم و فناوری مرتبط با امور سازمانی و متناسب با اهداف سازمانی سود بجویند و از ایجاد تغییرات متناسب به خود هراسی راه ندهند و از ابتکار و نوآوریهای افراد نیز به گرمی استقبال نمایند.

اهمیت خلاقیت به عنوان یکی از تواناییهای ذهنی و تاثیر و نقش آن، به ویژه در حرفه مدیریت، بر اثر پژوهشهای روانشناختی بیش از پیش روشن شده است (آروندی، 1381). در عصر حاضر شعارهای روز در کشورهای صنعتی پیشرفته عبارتند از نوآوری و تحول. سازمان و اعضای آن باید به طور مستمر خودشان را با محیط منطبق سازند تا بتوانند به حیات شغلی خود ادامه دهند و در انجام دادن موفقیت آمیز وظایف شغلی خود، موفق شوند. مکس دپری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هرمن میلر، به واسطه رهبری و خلاقیتش معروف است. او می گوید: شما باید محیطی داشته باشید که مجموعه افراد آن با تحول واقعا سازگار باشند و بتوانند از عهده تعارضهای ناشی از تحول و نوآوری، برآیند (ایران نژاد پاریزی، 1385).خلاقیت، تحت تاثیر عوامل گوناگونی است و نقش این عوامل بر فرایند خلاقیت، به ویژه در سطوح تصمیم گیری، اساسی می باشد ( فرهنگ، 1377).

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

پرسشنامه سنجش خلاقیت درمحیطهای صنعتی- سازمانی، به وسیله نسرین جزنی، ساختارسازی شده است. ساختارسازی این پرسشنامه به مدت سه ماه به طول انجامید و بر اساس معرفه هایی دقیق از خلاقیت شغلی انجام گرفت. در گویه سازی این پرسشنامه، منابع معتبر داخل و خارج از کشور به کار برده شدند. پس از ساختارسازی، مطالعات روانسنجی توسط کامکاری، عسکریان و شکرزاده به مدت دو ماه صورت گرفت و از طریق محاسبات روانسنجی، تعداد گویه ها از 50 گویه به 37 گویه تقلیل یافت. فرم نهایی سنجش خلاقیت شغلی نیز با محاسبات روانسنجی و اتکا به تحلیلهای پیشرفته (مثل تحلیل عامل و ضریب تمیز)، انجام گرفت.

پرسشنامه حاضر را می توان به عنوان معرفه ای دقیق از خلاقیت شغلی در نظر گرفت که در تحقیقی جامع و با نظارت مشکانی (مدیر گروه رشته آمار در دانشگاه شهید بهشتی) به کار برده شده و دارای روایی و اعتبار مقبولی است. این پرسشنامه دارای 37 گویه می باشد که هر یک از گویه ها معرف بخشی از سازه خلاقیت شغلی می باشد.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 2
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 25