عنوان آزمون : پرسشنامه سبک رهبری (MLQ)

معرفی پرسشنامه :

مفهوم ابتدایی برای عوامل ساختاری MLQ با توصیف برنز ( 1987)، از تغییر شکل رهبری،آعاز شد. از جمله شیوه های افزایش بهره وری در سازمانها، تاکید بر مقوله رهبری است. در این مقوله، داشتن صلاحیتهای مدیریتی و برخورداری از سبک رهبری متناسب، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد ( ساعتچی، 1376). باس در سال 1985، مدلی را در حوزه توسعه منابع انسانی گسترش داد که بر اساس آن، دو مفهوم رهبری تحول آفرین و تبادلی مطرح گردید و این دو مفهوم شامل هفت عامل فرهمندی، مدیریت الهامی، تحریک عقلانی، ملاحظه فردی، پاداش اقتضایی، مدیریت انتظار و مدیریت بی بند و بار بود. اما در نوشته های بعدی باس (1990)، او با عنایت به اینکه دو عامل فرهمندی و مدیریت الهامی هر دو دارای نتایج و عوارض واحدی هستند و از یکدیگر غیرقابل تمیز نمی باشند، مدل اصلی خود را به شش عامل تقلیل داد.

پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری باس و آلیو در سال 1985 طراحی گردید . نسخه اولیه دارای 45 سوال و نسخه اخیر آن پس از بازنگری های مختلف دارای 36 سوال است .این پرسشنامه به ارزیابی عوامل و شاخص های رهبری تحول آفرین ، تبادلی و عدم مداخله می پردازد .حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 3
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 35