عنوان آزمون : آزمون کهن الگوهای شخصیت (PMAI)

معرفی آزمون (PMAI)

آزمون پی ام ای آی به منظور کمک به شناخت بهتر بنیان ها و الگوهای پایه ای شخصیتی خود و دیگران طرح شده است،این کار با بررسی الگوهای گوناگون و گاه ضد و نقیضی که وقایع زندگی را شکل میدهند و برداشت ها و کهن الگو ها انجام می شود. هر یک از این الگوها به یک شخصیت اصلی طرز عمل این شخصیت در زندگی مربوط می شود. هر یک از دوازده کهن الگوی این آزمون به خودی خود ارزشمند است و هدیه ای برای دنیای ما به ارمغان می آورد و هیچیک از آنها از سایر الگوها بهتر یا بدتر نیست.حداقل زمان لازم برای پاسخ گویی (دقیقه) : 5
حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات (دقیقه) : 45