طراح و مدیر سایت :

نام و نام خانوادگی عکس رزومه تفضیلی
محمد دیانتی

رزومه 

 

همکار اصلی :

نام و نام خانوادگی عکس رزومه تفضیلی
     

 

مشاور فنی و پشتیبانی :

نام و نام خانوادگی عکس رزومه تفضیلی
حامد ساعتچی  

رزومه

 

کارشناس پشتیبانی :

نام و نام خانوادگی عکس رزومه تفضیلی
مریم حیدری